Onze club streeft ernaar een veilige en comfortabele omgeving te scheppen voor al zijn leden, waarbij iedereen recht heeft op zijn mening.

Hierom willen we voorbereid zijn en een duidelijke communicatie maken wat de mogelijke maatregelen zijn om onaanvaardbaar gedrag, in alle vormen, te voorkomen of zo adequaat mogelijk te behandelen.

Er zijn verscheidene vormen van onaanvaardbaar gedrag welke gedefinieerd zijn binnen KSV Roeselare Jeugd, nl.:

 • Non-verbaal gedrag (Onaanvaardbaar of zware overschrijding)
 • Verbaal gedrag (Onaanvaardbaar of zware overschrijding)
 • Fysiek gedrag (Onaanvaardbaar of zware overschrijding)

Maar wat verstaat KSV Roeselare nu eigenlijk onder non-verbale onaanvaardbare gedragingen?

Wel hieronder kan u een opsomming terugvinden, echter te begrijpen dat deze lijst zonder limiet is en niet alle zaken vervat zitten:

 • Uitdagend, provocatief of intimiderend gedrag
 • Pesten
 • Provocerende gebaren
 • Uitingen via alle mogelijke kanalen (Telefoon, e-mail en/of sociale media…)
 • Negeren van afspraken (zoals vermeld in ons charter)
 • Diefstal
 • Bezit van gevaarlijke of verboden voorwerpen/ wapens
 • Bezit/ handel van drugs, tabakswaren en/of alcohol

En wat verstaan we dan onder verbaal onaanvaardbaar gedrag?

 • Vernederingen
 • Aanhoudend kleineren – pesten
 • Schelden – vloeken
 • Racisme of discriminatie in al zijn vormen
 • Seksueel provocatief taalgebruik o Bedreigingen
 •  …

En fysiek onaanvaardbare gedragingen?

 • Duwen, trekken, slaan, stompen, krabben, bijten, haren trekken, etc.…
 • Gebruik van wapens
 • Gericht gooien van objecten
 • Spugen
 • Fysiek dwingen om bepaalde taken uit te voeren of het juist niet uitvoeren van taken
 • Huisvredebreuk
 • Stelselmatig hinderen van de werking
 • Ongewenste aanrakingen, betastingen
 • Aanrandingen
 • Seksueel misbruik
 •  …

Sancties

Sancties zijn een bundel van maatregelen welke de club in staat stellen om de goede orde en vrede te bewaken voor al onze leden.

Overtredingen op hierboven opgesomde gedragsregels zullen ertoe leiden dat deze sancties in werking zullen treden en worden opgelegd door de club.

De club heeft een definitie van een 4-tal sancties of een combinatie van deze sancties waaruit kan gekozen worden, nl.:

 • Sanctie 1: Berisping (mondeling en schriftelijk), een berisping zal maximaal 2x herhaald worden alvorens over te gaan naar een bijkomende of verhoogde sanctie.
 • Sanctie 2: Officiële waarschuwing (mondeling en schriftelijk), een waarschuwing zal maximaal 2x herhaald worden alvorens over te gaan naar een bijkomende of verhoogde sanctie.
 • Sanctie 3: Schorsing voor bepaalde of onbepaalde tijd (de tijd zal bepaald worden door de coach en sportieve cel boven- of onderbouw)
 • Sanctie 4: Schrapping van een lid, waarbij het dossier eveneens zal worden overgemaakt aan Voetbal Vlaanderen

Meldpunt

Voor alle bovenstaande onaanvaardbare gedragingen vragen we aan al onze leden dit te melden bij:

 • Alle leden van het jeugdbestuur
 • TVJO